INFORMATION

*ดูรายละเอียดทุกวิชาเรียนและค่าเรียน คลิก Class

ตารางเรียนเดือน : สิงหาคม 2562

-Enameling วิชาเคลือบแก้วสีลงบนโลหะ
30.31 สิงหาคม 2562, ศุกร์-เสาร์ 13.00 – 18.00น.
ค่าเรียน : 5,500 บาท

ตารางเรียนเดือน : กันยายน 2562
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน.
7.8.14 กันยายน 2562, เสาร์.อาทิตย์.เสาร์ 13.00-18.00น.
9.10.11 กันยายน 2562, จันทร์-พุธ 13.00-18.00น.
ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Special beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
9.10.11.13.16.17.18 กันยายน 2562
จันทร์-พุธ + ศุกร์ + จันทร์-พุธ 13.00-18.00น.
ค่าเรียน : 12,000 บาท
-Special intensive jewelry making&design
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
9.10.11.13.16.17.18.20.23.24.25.27.30 กันยายน + 1.2 ตุลาคม 2562
จันทร์.อังคาร.พุธ.ศุกร์ 13.00-18.00น. (เรียน 15 วัน, 4 อาทิตย์ต่อเนื่อง)
ค่าเรียน : 30,000 บาท
-Wax modeling 
วิชาการสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยวัสดุแว๊กซ์
2.3.4 กันยายน 2562, จันทร์-พุธ 12.00–18.00น.
ค่าเรียน : 13,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : ตุลาคม 2562
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
5.6.12 ตุลาคม 2562, เสาร์.อาทิตย์.เสาร์ 13.00-18.00น.
7.8.9 ตุลาคม 2562, จันทร์-พุธ 13.00-18.00น.
ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Special beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
7.8.9.11.14.15.16 ตุลาคม 2562
จันทร์-พุธ + ศุกร์ + จันทร์-พุธ 13.00-18.00น.
ค่าเรียน : 12,000 บาท
-Special intensive jewelry making&design
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
7.8.9.11 / 14.15.16.18 / 21.22.23.25 / 28.29.30 ตุลาคม 2562
จันทร์.อังคาร.พุธ.ศุกร์ 13.00-18.00น. (เรียน 15 วัน, 4 อาทิตย์ต่อเนื่อง)
ค่าเรียน : 30,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : พฤศจิกายน 2562
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
2.3.9 พฤศจิกายน 2562, เสาร์.อาทิตย์.เสาร์ 13.00-18.00น.
4.5.6 พฤศจิกายน 2562, จันทร์-พุธ 13.00-18.00น.
ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Special beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
4.5.6.8.11.12.13 พฤศจิกายน 2562
จันทร์-พุธ + ศุกร์ + จันทร์-พุธ 13.00-18.00น.
ค่าเรียน : 12,000 บาท
-Special intensive jewelry making&design
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
4.5.6.8 / 11.12.13.15 / 18.19.20.22 / 26.27.29 พฤศจิกายน 2562
จันทร์.อังคาร.พุธ.ศุกร์ 13.00-18.00น. (เรียน 15 วัน, 4 อาทิตย์ต่อเนื่อง)
ค่าเรียน : 30,000 บาท 

วิธีจองคลาสเรียน
1. กรุณาเช็คตารางเรียนว่างยังมีที่ว่างอยู่หรือไม่ก่อนชำระค่าจองคลาสนะครับ
โดยสามารถสอบถามได้ทางemailหรือโทรศัพท์
2. เมื่อโอนค่าจองคลาสแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอน ชื่อผู้เรียน, วิชาเรียน, วันที่เรียน
และเบอร์โทรติดต่อผ่านทางSMSหรือทางemail
3. เมื่อทางสตูดิโอได้รับเงินค่าจองคลาสและได้รับรายละเอียดของผู้เรียน
หลังจากนั้นวันเรียนจึงจะถูกจองครับ
Tel : 089.4939750
Email : lohameka@gmail.com

จำนวนเงินค่าจองคลาส
หากเรียนตามตารางวิชาที่กำหนดในเวปชำระล่วงหน้า2,000บาท/คน
ยกเว้นวิชาIntensive jewelry making&design และวิชาWax modeling
ชำระล่วงหน้า5,000บาท/คน เพื่อจองคลาสเรียนครับ โดยค่าเรียนส่วนที่เหลือ
ชำระวันแรกของวันเรียน แต่ถ้าหากนักเรียนเลือกวันเรียนนอกเหนือจากตารางในเวป
นักเรียนจะต้องชำระค่าเรียนเต็มจำนวนเพื่อจองคลาสครับ
*ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการยกเลิกคลาสเรียน หากแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเรียน1อาทิตย์
ทางสตูดิโอจะคืนเงินค่าจองคลาสให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าจองคลาสครับ

ชื่อและเลขที่บัญชีสำหรับการโอนค่าจองคลาสเรียน
ธนาคาร ทหารไทย สาขา มหาพฤฒาราม
ชื่อบัญชี วินิจ กุศลมโนมัย
เลขบัญชี 047 – 2 – 18158 – 5
ประเภท ออมทรัพย์

: ผู้เรียนสามารถเลือกวันเรียนได้ตามตารางที่สตูดิโอกำหนด
หรือผู้เรียนสามารถกำหนดวันเรียนวิชาต่างๆได้เอง โดยติดต่อนัดวันเวลา
กับทางสตูดิโอ ผ่านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์
: ทางสตูดิโอจะเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
สำหรับนักเรียนให้เตรียมเพียงสมุดบันทึกและปากกามาครับ
: หากมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเปิดการเรียนได้ตามปกติ
ทางสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเวิร์คช็อป โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันเรียน และจะโอนเงินค่าจองคลาสคืนให้เต็มจำนวนครับ
: สำหรับวิชาBeginning, Intermediate, Advance ศิษย์เก่าสามารถ
กลับมาเรียนได้ใหม่อีกครั้งโดยชำระเพียงค่าวัสดุ 2,000บาทต่อรายวิชา
เชคตารางเรียนกับทางสตูดิโอได้เลยครับ

* โลหะมีค่าสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า