INFORMATION

*ดูรายละเอียดทุกวิชาเรียนและค่าเรียน คลิก Class

ระเบียบการเรียนระหว่างสถานการณ์ โควิท-19
1. ผู้เรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเรียนเสมอ
2. สเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนการเรียนและระหว่างเรียนอยู่เสมอ
3.
อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5C และไม่มีอาการไออยู่ตลอดเวลา 
4. ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรบกวนกักตัวให้ครบ14 วัน ก่อนการสมัครเรียน

ตารางเรียนเดือน : พฤศจิกายน 66
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
11.12.18 พฤศจิกายน, เสาร์.อาทิตย์.เสาร์

เรียน 3 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
26 พฤศจิกายน, อาทิตย์
เรียน 1 วัน 12.00-17.00น. ค่าเรียน : 5,000 บาท
-Basic wax modeling วิชาการสร้างต้นแบบงานเครื่องประดับ
และประติมากรรมขนาดเล็กด้วยวัสดุแว๊กส์
29.30 พฤศจิกายน+ 1 ธันวาคม, พุธ.พฤหัส.ศุกร์
เรียน 3 วัน 12.00-17.00น. ค่าเรียน : 13,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : ธันวาคม 66
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
2.3.9 ธันวาคม, เสาร์.อาทิตย์.เสาร์
4.5.6 ธันวาคม, จันทร์-พุธ
เรียน 3 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
4.5.6.7.8.13.14 ธันวาคม, จันทร์-ศุกร์+อังคาร-พุธ
เรียน 7 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 13,000 บาท Promotion
-Intensive jewelry making & design
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
4.5.6.7.8/ 13.14/ 20.21.22.23.24.25.26.27 ธันวาคม
เรียน 15 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 32,000 บาท Promotion

ตารางเรียนเดือน : มกราคม 67
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
10.11.12 มกราคม, จันทร์-พุธ
13.14.20 มกราคม, เสาร์.อาทิตย์.เสาร์
เรียน 3 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
10.11.12.15.16.17.19 มกราคม
เรียน 7 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 14,000 บาท Promotion
-Intensive jewelry making & design
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
10.11.12/15.16.17.19/22.23.24.26/29.30.31 มกราคม+2 กุมภาพันธ์
เรียน 15 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 33,000 บาท Promotion
-Basic wax modeling วิชาการสร้างต้นแบบงานเครื่องประดับ
และประติมากรรมขนาดเล็กด้วยวัสดุแว๊กส์
เรียน 3 วัน 12.00-17.00น. ค่าเรียน : 13,000 บาท
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
28 มกราคม, อาทิตย์ 

เรียน 1 วัน 12.00-17.00น. ค่าเรียน : 5,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : กุมภาพันธ์ 67
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
5.6.7 กุมภาพันธ์, จันทร์-พุธ
17.18.24 กุมภาพันธ์, เสาร์.อาทิตย์.เสาร์
เรียน 3 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
5.6.7.9.12.13.14 กุมภาพันธ์, จันทร์.อังคาร.พุธ.ศุกร์
เรียน 7 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 14,000 บาท Promotion
-Intensive jewelry making & design
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
5.6.7.9/12.13.14.16/19.20.21.23/26.27.28 กุมภาพันธ์
จันทร์.อังคาร.พุธ.ศุกร์
เรียน 15 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 33,000 บาท Promotion
-Basic wax modeling วิชาการสร้างต้นแบบงานเครื่องประดับ
และประติมากรรมขนาดเล็กด้วยวัสดุแว๊กส์
เรียน 3 วัน 12.00-17.00น. ค่าเรียน : 13,000 บาท
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
เรียน 1 วัน 12.00-17.00น. ค่าเรียน : 5,000 บาท

ขั้นตอนการจองคลาส
1. เลือกตารางเรียนที่กำหนดไว้ในเวปและเชคกับทางสตูดิโอว่ายังมีที่ว่างอยู่หรือไม่
2. ทุกวิชาเรียนชำระ 5,000 บาท/คน เพื่อจองคลาส
โดยค่าเรียนส่วนที่เหลือให้ชำระวันแรกที่มาเรียน
ยกเว้น Elective class ชำระเต็มจำนวนเพื่อจองคลาสครับ

3. เมื่อชำระค่าจองคลาสแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอน
ชื่อนามสกุล, วิชาเรียน, วันที่เรียนและ
เบอร์โทรติดต่อ
มาที่อีเมล์ lohameka@gmail.com 
4. คลาสจะถูกจองเมื่อทางสตูดิโอได้รับค่าจองคลาสและข้อมูลทั้งหมดของผู้เรียนครับ
* ผู้เรียนสามารถติดต่อทางสตูดิโอเพื่อเลือกตารางเรียนเองได้ครับ
แต่จะต้องชำระค่าเรียนเต็มจำนวนเพื่อจองคลาสครับ

* หากผู้เรียนไม่มาเรียนตามวันที่ได้จองคลาสไว้ จะถือว่าผู้เรียนสละสิทธิ์ครับ
* เมื่อผู้เรียนทำการจองคลาสเรียบร้อยแล้วแต่เกิดมีปัญหาด้านสุขภาพ 
รบกวนแสดงใบรับรองแพทย์ เพื่อทำการหาวันเรียนใหม่
( ผู้เรียนจะต้องชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือเพื่อทำการจองวันเรียนใหม่ ) 
แต่จะไม่สามารถยกเลิกคลาสได้ครับ

บัญชีธนาคาร
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต TTB สาขา มหาพฤฒาราม
ชื่อบัญชี วินิจ กุศลมโนมัย
เลขบัญชี 047 – 2 – 18158 – 5
ประเภท ออมทรัพย์

: ทางสตูดิโอจะเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
สำหรับนักเรียนให้เตรียมเพียงสมุดบันทึกและปากกา
: ทางสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนเวิร์คช็อปหากมีเหตุจำเป็น
โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และจะแจ้งวันเรียนใหม่ให้ทราบครับ

* โลหะมีค่าสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า