INFORMATION

*ดูรายละเอียดทุกวิชาเรียนและค่าเรียน คลิก Class

ระเบียบการเรียนระหว่างสถานการณ์ โควิท-19
1. ผู้เรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเรียนเสมอ
2. สเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนการเรียนและระหว่างเรียนอยู่เสมอ
3.
อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5C และไม่มีอาการไออยู่ตลอดเวลา 
4. ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรบกวนกักตัวให้ครบ14 วัน ก่อนการสมัครเรียน

ตารางเรียนเดือน : มีนาคม 67
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
13.15.16 มีนาคม, พุธ.ศุกร์.เสาร์
เรียน 3 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
13.15.16.17.18.19.20 มีนาคม
เรียน 7 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 14,000 บาท Promotion
-Intensive jewelry making & design
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
13/ 15.16.17.18.19.20/ 22.23.24.25.26.27/ 29.30 มีนาคม 
เรียน 15 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 33,000 บาท Promotion
-Basic wax modeling วิชาการสร้างต้นแบบงานเครื่องประดับ
และประติมากรรมขนาดเล็กด้วยวัสดุแว๊กส์
10.11.12 มีนาคม, อาทิตย์.จันทร์.อังคาร 

เรียน 3 วัน 12.00-17.00น. ค่าเรียน : 13,000 บาท
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
9 มีนาคม, เสาร์

เรียน 1 วัน 12.00-17.00น. ค่าเรียน : 5,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : เมษายน 67
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
1.2.3 เมษายน, จันทร์-พุธ
20.21.27 เมษายน, เสาร์.อาทิตย์.เสาร์
เรียน 3 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
1.2.3.4.5.8.9 เมษายน, จันทร์-ศุกร์+จันทร์-อังคาร
เรียน 7 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 14,000 บาท Promotion
-Intensive jewelry making & design
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
1.2.3.4.5/ 8.9.10/ 19/ 22.23.24.26/ 29.30 เมษายน
เรียน 15 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 33,000 บาท Promotion
-Basic wax modeling วิชาการสร้างต้นแบบงานเครื่องประดับ
และประติมากรรมขนาดเล็กด้วยวัสดุแว๊กส์
เรียน 3 วัน 12.00-17.00น. ค่าเรียน : 13,000 บาท
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี 
เรียน 1 วัน 12.00-17.00น. ค่าเรียน : 5,000 บาท

ตารางเรียนเดือน : พฤษภาคม 67
-Beginning วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน
4.5.11 พฤษภาคม, เสาร์.อาทิตย์.เสาร์
6.7.8 พฤษภาคม, จันทร์-พุธ
เรียน 3 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 6,500 บาท
-Beginning+intermediate
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง
6.7.8.10.13.14.15 พฤษภาคม, จันทร์.อังคาร.พุธ.ศุกร์
เรียน 7 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 14,000 บาท Promotion
-Intensive jewelry making & design
วิชาการทำเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูงและการออกแบบ
6.7.8.10/ 13.14.15.17/ 20.21.22.23.24/ 27.28 พฤษภาคม
เรียน 15 วัน 13.00-17.00น. ค่าเรียน : 33,000 บาท Promotion
-Basic wax modeling วิชาการสร้างต้นแบบงานเครื่องประดับ
และประติมากรรมขนาดเล็กด้วยวัสดุแว๊กส์
เรียน 3 วัน 12.00-17.00น. ค่าเรียน : 13,000 บาท
-Gems setting วิชาการฝังอัญมณี
26 พฤษภาคม, อาทิตย์
เรียน 1 วัน 12.00-17.00น. ค่าเรียน : 5,000 บาท

ขั้นตอนการจองคลาส 
1. เลือกตารางเรียนที่กำหนดไว้ในเวปและเชคกับทางสตูดิโอว่ายังมีที่ว่างอยู่หรือไม่
2. ทุกวิชาเรียนชำระ 5,000 บาท/คน เพื่อจองคลาส
โดยค่าเรียนส่วนที่เหลือให้ชำระวันแรกที่มาเรียน
ยกเว้น Elective class ชำระเต็มจำนวนเพื่อจองคลาสครับ

3. เมื่อชำระค่าจองคลาสแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอน
ชื่อนามสกุล, วิชาเรียน, วันที่เรียนและ
เบอร์โทรติดต่อ
มาที่อีเมล์ lohameka@gmail.com 
4. คลาสจะถูกจองเมื่อทางสตูดิโอได้รับค่าจองคลาสและข้อมูลทั้งหมดของผู้เรียนครับ
* ผู้เรียนสามารถติดต่อทางสตูดิโอเพื่อเลือกตารางเรียนเองได้ครับ
แต่จะต้องชำระค่าเรียนเต็มจำนวนเพื่อจองคลาสครับ

* หากผู้เรียนไม่มาเรียนตามวันที่ได้จองคลาสไว้ จะถือว่าผู้เรียนสละสิทธิ์ครับ
* เมื่อผู้เรียนทำการจองคลาสเรียบร้อยแล้วแต่เกิดมีปัญหาด้านสุขภาพ 
รบกวนแสดงใบรับรองแพทย์ เพื่อทำการหาวันเรียนใหม่
( ผู้เรียนจะต้องชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือเพื่อทำการจองวันเรียนใหม่ ) 
แต่จะไม่สามารถยกเลิกคลาสได้ครับ

บัญชีธนาคาร
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต TTB สาขา มหาพฤฒาราม
ชื่อบัญชี วินิจ กุศลมโนมัย
เลขบัญชี 047 – 2 – 18158 – 5
ประเภท ออมทรัพย์

: ทางสตูดิโอจะเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
สำหรับนักเรียนให้เตรียมเพียงสมุดบันทึกและปากกา
: ทางสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนเวิร์คช็อปหากมีเหตุจำเป็น
โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และจะแจ้งวันเรียนใหม่ให้ทราบครับ

ติดต่อสอบถาม

* โลหะมีค่าสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า